Προσωπικά Δεδομένα | MadeCook

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ :

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα  ορίζονται ως κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), το δε ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. 

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη που πραγματοποιείται σε δεδομένα προσωπικού, όπως ενδεικτικά η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.  

Τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή παρέχονται με τη συγκατάθεσή του στην επιχείρηση για τους σκοπούς σύναψης της κάθε σύμβασης πώλησης, κάθε φορά δηλαδή που κάποιο πρόσωπο συναλλάσσεται με την επιχείρηση και αγοράζει κάποιο προϊόν μέσω του eshop 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από την επιχείρησή μας είναι : 

-το ονοματεπώνυμο, η ηλεκτρονική διεύθυνση, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου του καταναλωτή, τα οποία χορηγούνται κατά τη σύναψη της σύμβασης πώλησης και πιο ειδικά κατά τη δημιουργία της παραγγελίας. 

-περαιτέρω στοιχεία, όπως το ΑΦΜ, η ονομασία της επιχείρησης, η ΔΟΥ στην οποία ανήκει το πρόσωπο, σε περίπτωση που ο καταναλωτής δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοση τιμολογίου αγοράς.  

-τα σχόλια και οι κριτικές, η συμμετοχή στο blog της ιστοσελίδας, αλλά και οι τυχόν συνομιλίες μέσω της φόρμας επικοινωνίας.  

-πληροφορίες σχετικά με τα cookies, για τα οποία ο καταναλωτής έχει δηλώσει προηγουμένως την αποδοχή του.   

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται σε ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον με επιμέλεια του Υπευθύνου επεξεργασίας, στα οποία έχει πρόσβαση μόνο η επιχείρηση.  

Η επιχείρηση χρησιμοποιεί νόμιμα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς εκπλήρωσης της σύναψης σύμβασης πώλησης με αντισυμβαλλόμενο τον εκάστοτε καταναλωτή, επί της νόμιμης αυτής βάσης επεξεργασίας σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (αρ. 6 GDPR). Συλλέγει και επεξεργάζεται τα απολύτως αναγκαία δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, και δεν επεξεργάζεται δεδομένα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, χρησιμοποιούνται για σκοπούς επικοινωνίας με την επιχείρηση, αλλά και για την κοινοποίηση ενημερωτικών μηνυμάτων, εφόσον ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει επιλέξει να εγγραφεί στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletter). Ακόμη, η επιχείρηση επεξεργάζεται δεδομένα, με σκοπό τη συμμόρφωση σε όλες τις ισχύουσες νομοθεσίες, για την εξυπηρέτηση των πελατών της, αλλά και στην περίπτωση που τα δεδομένα χορηγηθούν από τον χρήστη με σκοπό τη δημιουργία λογαριασμού. Σε περίπτωση τέλος, αποστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας μας, ή στη φόρμα επικοινωνίας μας, κάποιου βιογραφικού σημειώματος από πρόσωπο που ενδιαφέρεται για να εργαστεί στη επιχείρησή μας, τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί κατ’ αυτόν τον τρόπο από εμάς, επεξεργάζονται για το σκοπό της αξιολόγησης του βιογραφικού σημειώματος και της δυνατότητας συνεργασίας του ατόμου αυτού με την επιχείρησή μας με σκοπό τη σύναψη σύμβασης εργασίας.  

Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύννομα από την επιχείρησή μας, υπό τη βάση των ακόλουθων νόμιμων βάσεων επεξεργασίας : 

α) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, ή β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ` αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, ή γ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας, ή δ) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου. 

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ως άνω η επιχείρηση, ενδέχεται να κοινοποιηθούν για τους σκοπούς της επεξεργασίας όπως αναλύθηκαν ήδη, σε τρίτους, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως εκτελούντες την επεξεργασία των δεδομένων, και οι οποίοι επιτελούν κάποια συγκεκριμένη λειτουργία με σκοπό την εκπλήρωση της παροχής προς τον καταναλωτή και την ολοκλήρωση της πώλησης του προϊόντος. Αυτοί μπορεί να είναι :  

-οι εταιρίες courier 

-πάροχοι συστημάτων καταχώρισης και μηχανοργάνωσης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πελατολογίου 

-πάροχοι υπηρεσιών που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό της επιχείρησης, όπως οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, οι οποίοι τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) και κάθε σχετικής νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων.   

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των καταναλωτών που συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία κατά τα ανωτέρω από την επιχείρηση, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της σύμβασης πώλησης και πάντως, όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 1 έτους. Όσα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται για σκοπούς επικοινωνίας με την επιχείρηση, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να ολοκληρωθεί η σχετική επικοινωνία και πάντως όχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από 1 έτος. Τα δεδομένα που έχει κοινοποιήσει στην επιχείρηση ο επισκέπτης – χρήστης κατόπιν της εγγραφής του στην υπηρεσία αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletter), όπως και στην υπηρεσία αποθήκευσης των δεδομένων του κατά τη χρήση της υπηρεσίας του blog, διατηρούνται μέχρι ο τελευταίος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών.  Στην περίπτωση που τα δεδομένα χορηγηθούν από τον χρήστη με σκοπό τη δημιουργία λογαριασμού, διατηρούνται μέχρι ο τελευταίος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Στην περίπτωση που έχουν χορηγηθεί στοιχεία που αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με την εγγύηση κάποιου προϊόντος, τούτα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εγγύηση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Σε περίπτωση τέλος, αποστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας μας, ή στη φόρμα επικοινωνίας μας, κάποιου βιογραφικού σημειώματος από πρόσωπο που ενδιαφέρεται για να εργαστεί στη επιχείρησή μας, τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί κατ’ αυτόν τον τρόπο από εμάς, διατηρούνται για χρονικό διάστημα 1 έτους.  

Τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλαδή του χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) είναι τα ακόλουθα : 

 Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων στα τηρούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και στον τρόπο και τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, και αναφορικά με όλες τις σχετικές πληροφορίες.  

– Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο. Έχοντας υπόψη τους σκοπούς της επεξεργασίας, το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μεταξύ άλλων μέσω συμπληρωματικής δήλωσης. 

-Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν το υποκείμενο , εάν ισχύει ένας από τους ακόλουθους λόγους: 

α)τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν κατ` άλλο τρόπο σε επεξεργασία, 

β)το υποκείμενο των δεδομένων ανακαλεί τη συγκατάθεση επί της οποίας βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο α) και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, 

γ) το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 και δεν υπάρχουν επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία ή το υποκείμενο των δεδομένων αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 2, 

δ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα, 

ε) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να διαγραφούν, ώστε να τηρηθεί νομική υποχρέωση βάσει του ενωσιακού δικαίου ή του δικαίου κράτους μέλους, στην οποία υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας, 

στ) τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1. 

– Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

– Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων που έχει παράσχει το υποκείμενο σε υπεύθυνο επεξεργασίας, καθώς και το δικαίωμα διαβίβασης εκ μέρους του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στον οποίο παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. 

– Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Yπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είναι ο Ιωάννης Εμμανουηλίδης του Στέργιου, κάτοικος Θεσσαλονίκης, οδός Άρτης αρ. 25 – Κορδελιό, με ηλεκτρονική διεύθυνση : info@madecook.gr,  τηλ. επικοινωνίας : 2311300567, στον οποίο μπορούν να απευθύνονται τα υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για οποιοδήποτε ζήτημα έχει να κάνει με αυτά τα δεδομένα.  

Ο καταναλωτής, ο χρήστης και ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του eshop μας, μπορεί να υποβάλει αίτημα για την άσκηση των δικαιωμάτων του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση : info@madecook.gr και θα λάβει απάντηση εντός 1 μήνα από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων της επιχείρησης.  

ΧΡΗΣΗ COOKIES : 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή του επισκέπτη της ιστοσελίδας, μέσω της ιστοσελίδας της επιχείρησής μας, και παρέχουν τη δυνατότητα απομνημόνευσης πληροφοριών σχετικά με τις προσωπικές προτιμήσεις των καταναλωτών, και μέσω αυτών κάθε φορά που ο επισκέπτης εισέρχεται στην ιστοσελίδα να ανακτώνται οι πληροφορίες αυτές και να παρέχονται στον εκάστοτε επισκέπτη εξατομικευμένες υπηρεσίες, βελτιώνοντας την εμπειρία και την περιήγηση στην ιστοσελίδα.  

Κάθε φορά που ο καταναλωτής/επισκέπτης πληκτρολογεί το όνομα της ιστοσελίδας της επιχείρησής μας στη μηχανή αναζήτησης του προγράμματος περιήγησης του ηλεκτρονικού υπολογιστή του και εισέρχεται στην ιστοσελίδα της επιχείρησής μας, του ζητείται να αποδεχθεί στο σύνολό τους, να αποδεχθεί μερικά από αυτά, ή να απορρίψει τα cookies. Η συγκατάθεση ή μη κατά τα προαναφερθέντα, δίνεται με το μηχανισμό αναδυόμενου παραθύρου (pop up). Αναλόγως της επιλογής που θα συντελεστεί, θα αποθηκευτούν οι προτιμήσεις του επισκέπτη  για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τρεις τύπους cookies, οι οποίοι αφορούν την αποθήκευση των προτιμήσεων, διαφημιστικούς σκοπούς και τις επιδόσεις.  

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει τα cookies, με διαγραφή του ιστορικού περιήγησης στο διαδίκτυο από τη συσκευή που χρησιμοποιεί. Επιπλέον, μπορεί να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση που έχει δώσει, για την αποδοχή των cookies, στο πεδίο «Ρύθμιση cοοkies». 

Σε κάθε περίπτωση, αποθηκεύονται στη συσκευή του κάθε χρήση μόνο τα απολύτως αναγκαία cookies, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανωτέρω ανάγκες. Τα cookies αυτά, για τα οποία μπορεί να παράσχει τη συγκατάθεσή του ή μη, ο χρήστης, είναι :  

-Απολύτως αναγκαία cookies : Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν από τα συστήματά μας. Συνήθως έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανταποκρίνονται σε ενέργειες, όπως η ρύθμιση των προτιμήσεων απορρήτου, η είσοδος στον ιστότοπο ή η συμπλήρωση φορμών. Σε περίπτωση μη αποδοχής των συγκεκριμένων cookies, ενδέχεται ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας να μην λειτουργούν.  

Cookies λειτουργικότητας : Με αυτά η ιστοσελίδα μας καθίσταται περισσότερο λειτουργική, και εξυπηρετική προς τους πελάτες της. Σε περίπτωση μη αποδοχής των συγκεκριμένων cookies, ενδέχεται ορισμένα τμήματα της ιστοσελίδας να μην λειτουργούν.  

Cookies ανάλυσης   : χρησιμοποιούνται για σκοπούς καταμέτρησης των επισκέψεων στο site της επιχείρησής μας με σκοπό τη βελτίωσή μας και την καλύτερη απόδοσή μας στον χώρο της αγοράς.  

Cookies συμπεριφορικής διαφήμισης : χρησιμοποιούνται με σκοπό τη δημιουργία στοχευμένων διαφημίσεων για κάθε χρήστη εξατομικευμένα κάθε φορά που επισκέπτεται έναν ιστότοπο.   

Και για τις 4 παραπάνω κατηγορίες μπορείτε να βρείτε τη λίστα με τα cookies που χρησιμοποιούνται αναλυτικά στο πεδίο «Ρύθμιση cookies», στο site μας.  

Η παρακολούθηση του Ιστορικού Κίνησης δηλαδή των δεδομένων που αποτελούν τα cookies που συλλέγονται από εμάς, γίνεται με τη χρήση του Google Analytics, που αποτελεί Τρίτο Μέρος. Τα Cookies που δημιουργούνται από το Google Analytics, διέπονται από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google ( ενημέρωση σχετικά : http://google.com/intl/el/policies/privacy). 

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιλαμβάνει ενσωματωμένο περιεχόμενο που προέρχεται από Τρίτα Μέρη (π.χ. YouTube, Google Maps, Facebook, Instagram κτλ.). Το περιεχόμενο που προέρχεται από αυτά τα Τρίτα Μέρη συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως εάν ο χρήστης θα είχε επισκεφθεί απευθείας την ιστοσελίδα του Τρίτου Μέρους. Οι εν λόγω ιστοσελίδες Τρίτων Μερών μπορεί να συλλέγουν δεδομένα για τον χρήστη, να χρησιμοποιούν Cookies, να ενσωματώνουν δικούς τους μηχανισμούς παρακολούθησης της κίνησης και της συμπεριφοράς σας με το εν λόγω ενσωματωμένο περιεχόμενο.

Εγγραφείτε στο Newsletter
Βρείτε μας στα Social Media